การจัดการหลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า No Going B

จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูโลกหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา จะต้องให้ความสำคัญต่อการตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รัฐบาลไม่ควรให้การสนับสนุน นอกจากจะแน่ใจว่า การลงทุนนั้นจะนำประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาสู่สังคมสูงสุด เทียบกับทางเลือกอื่น ๆ  ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า การดำเนินการฟื้นฟูทั้งหมด จะต้องนำไปสู่การสร้าง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อประเทศและโลก