การต่อต้านคอร์รัปชันกับการทำงานความร่วมมือทางสังคมแบบหลายมิติ

การค้นหาของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานหลาย ๆ ด้าน การศึกษาความสำเร็จขององค์กรต่อต้านคอรัปชันทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาที่ล้วนดำเนินงานไปตามยุทธศาสตร์การจัดการทั้ง 3 ด้าน

• ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
• ด้านการป้องกัน
• ด้านการสร้างความตระหนักร่วมของสาธารณะ